ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റ്റിക്റ്റോക് ഫോള്ളോവെർസ് 1 മില്യൺ ആണ്

160

വെറുപ്പിക്കാതെ എടുത്തോണ്ട് പോടാ നിന്റെ കോപ്പിലെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ വായടപ്പിച്ച റ്റിക്റ്റോക് ഹീറോ

ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റ്റിക്റ്റോക് ഫോള്ളോവെർസ് 1 മില്യൺ ആണ്