ഇനി ആർക്കും ഷോക്കേൽക്കില്ല ; ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഒരാൾ…

2

ഇനി ആർക്കും ഷോക്കേൽക്കില്ല ; ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഒരാൾ…ഏതു കറന്റിനെയും തന്‍റെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന ഒരു കണ്ടു പിടുതമാണ് ഈ പയ്യന്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് .കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടിപോകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് .ഈ പയ്യന്‍ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുന്നുനു അതായത് വീട്ടില്‍ എത്തുന്ന കറന്റ് ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയില്‍ മാറ്റുന്ന സംവിധാനം .പ്രതേക എര്തിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഇധേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് .അത് എങ്ങനെ എന്നും മറ്റും കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ വീഡിയോ കാണുക .വീഡിയോ ഷയര്‍ ചെയ്യുക .ഇനി ആർക്കും ഷോക്കേൽക്കില്ല ; ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഒരാൾ….