കുരുത്തക്കേടിനു കയ്യും കാലും വച്ചവന്മാർ.!! 😢😢😢 പാവം പൂച്ച നിന്നു കറങ്ങി ലോകം മൊത്തോം കണ്ടു 😇😇😇 (വീഡിയോ)

52

ഇവന്മാരെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ.. ഓരോന്ന് കാട്ടികൂട്ടുന്നതേ.. 😠😠😠

കുരുത്തക്കേടിനു കയ്യും കാലും വച്ചവന്മാർ.!! 😢😢😢 പാവം പൂച്ച നിന്നു കറങ്ങി ലോകം മൊത്തോം കണ്ടു 😇😇😇 (വീഡിയോ)