😍😍😍 മമ്മൂക്കയുടെ വയറ്റിൽ എന്റെ അഞ്ചു വിരൽപാടുകൾ ചോരയായി ആദ്യ സിനിമയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥയുമായി ജോജു.!! 🤣🤣🤣 (വീഡിയോ)

41

ഇക്കയ്ക് തുല്യം ഇക്ക മാത്രം.. നടനവിസ്മയം അതാണ്‌ മമ്മൂട്ടി

😍😍😍 മമ്മൂക്കയുടെ വയറ്റിൽ എന്റെ അഞ്ചു വിരൽപാടുകൾ ചോരയായി ആദ്യ സിനിമയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥയുമായി ജോജു.!! 🤣🤣🤣 (വീഡിയോ)